B.S. Index van de afkondigingen van 4 juli 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van Regeringscommissarissen, evenals de aanduiding van plaatsvervangers bij de NMBS-Holding, de NMBS en bij Infrabel type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel type koninklijk besluit prom. 04/07/2008 pub. 11/07/2008 numac 2008014219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij De Post

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2008 pub. 10/07/2008 numac 2008022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzeker

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008203627 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige termijnen van de procedure tot subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2006 houdende de benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitter, de leden van de raad van bestuur en de gewestcommissaris bij de Vlaamse Landmaatschappi type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008203633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bestaanszekerheidsvergoeding voor busbegeleiders type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202753 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008203792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008036214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap en tot opheffing van het ministerieel be type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008203785 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van initiatieven huisbewaarder in de sociale huisvesting in het kader van de lokale diensteneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008036031 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige regelgeving betreffende de jacht

decreet

type decreet prom. 04/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008036196 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft type decreet prom. 04/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de juridische erkenning van de elektronische formulieren van de Diensten van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Comité van Sector XVII type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII type decreet prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202908 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenzeventigste zitting in Genève, op 25 juni 1985 type decreet prom. 04/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008202899 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter, wat het toepassingsgebied betreft type decreet prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202907 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de type decreet prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202905 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en de Bijlage, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar drieënvijftigste zitting in Genève, op 25 juni 196 type decreet prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202906 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzestigste zitting in Genève, op 22 juni 1981

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2006 tot vastlegging van de lijst van bijkomende masters die voldoen aan de behoeften inzake specifieke opleiding in type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van radiofrequenties en een radiofrequentienetwerk voor de uitzending van de klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2008 pub. 24/09/2008 numac 2008029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de weddeschalen van de ambten van administratief personeel, het meesters- vak- en dienstpersoneel van de schoolinrichtingen en van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van diploma's en van hun supplement uitgereikt in het kader van een samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van studies door verschillende instellingen voor hoger ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2008 pub. 08/07/2008 numac 2008029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het rooster van de Franse Gemeenschap voor de klankradio-omroep in frequentiemodulatie op de band 87.5-108 MHz

erratum

type erratum prom. 04/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008002094 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht De Post. - Erratum type erratum prom. 04/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008203146 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige regelgeving betreffende de jacht. - Erratum

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008031391 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 08/01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2008 bekrachtigd bij collegebesluit nr. 08/286
^