B.S. Index van de afkondigingen van 10 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2008 pub. 21/08/2009 numac 2008015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997 (2) type wet prom. 10/07/2008 pub. 18/08/2014 numac 2014000532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997. - Duitse vertaling type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kines type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008022419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008024303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008022420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008022411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2, J., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008022417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplic type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 13 en 25, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008022410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtinge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008009693 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203585 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203553 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 betreffende de overdracht van toeslagrechten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203587 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203586 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008203011 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aankoop door onteigening ten algemenen nutte van een gebouw gelegen Armentièresstraat 167C te 7782 Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 10/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008009635 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het competentieprofiel van de adjunct-directeuren van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst van niet-subsidieerbare posten in de bedragen van de subsidieerbare investeringen in toepassing van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 1993 tot bepaling van de publiekrechtelijke rechtspersonen voor wie de milieuattesten en milieuvergunningen worden afgegeven door het Brussels Instituut voor Milie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008203674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008203303 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van grachten op het grondgebied van de stad Lokeren tot onbevaarbare waterlopen van de derde categorie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203411 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in de journalistiek van de XIOS Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203412 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding bachelor in het communicatiemanagement van de XIOS Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008203521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het gebruik van een dienstwagen door de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de hogescholen en de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied Nederlands tweede taal type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203438 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036103 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied talen richtgraad 3 en 4 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied huishoudelijk onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008203685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verhoging van het forfaitaire bedrag boven de dagprijs voor de deeltijdse opname van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008203687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiële jeugdhulpverlening geboden wordt, ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008203302 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende klassering van afwateringsgrachten op het grondgebied van de gemeente Holsbeek tot onbevaarbare waterlopen van derde categorie. type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 27/10/2008 numac 2008203755 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeug type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008036282 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008202738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de pop- en rockmuziek als nieuwe opleiding van de Provinciale Hogeschool Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008204756 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende benoeming van de leden van de Raad voor betwistingen over studievoortgangsbeslissingen bevoegd voor het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied "personenzorg" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008203300 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de modellen van overeenkomst voor de erkende bodemsaneringsorganisatie Vlabotex VZW type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008036023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008203045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie FB0105B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204224 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuel type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202619 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202622 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202620 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202618 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202616 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de "Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne" type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202621 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de "Société de transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202822 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2007 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Four à chaux Waroquier" te Dour type besluit van de waalse regering prom. 10/07/2008 pub. 17/07/2008 numac 2008202583 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en de leden van de "Conseil consultatif wallon des Personnes handicapées"

decreet

type decreet prom. 10/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008203342 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 10/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008202683 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 26 juni 1991 betreffende de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk, wat de beperking van de subsidiëring tot de instituten betreft type decreet prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202737 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 10/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203166 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2008 tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot tijdelijke projecten in het basisonderwijs en secundair onderwijs type decreet prom. 10/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008202885 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het toeristische logies type decreet prom. 10/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203387 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid type decreet prom. 10/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008203684 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge en Kortrijk-Wevelgem type decreet prom. 10/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008203657 bron vlaamse overheid Decreet houdende enkele dringende maatregelen voor het deeltijds kunstonderwijs type decreet prom. 10/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008036144 bron vlaamse overheid Decreet houdende verlenging van sommige van de tijdelijke projecten die zijn vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het basis- en secundair onderwijs

document

type document prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bouw type document prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs type document prom. 10/07/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008036113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied voeding type document prom. 10/07/2008 pub. 30/09/2008 numac 2008036102 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied hout

erratum

type erratum prom. 10/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 13 en 25, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige

arrest

type arrest prom. 10/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren betreffende de aanstelling van toezichthoudende personeelsleden bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

beschikking

type beschikking prom. 10/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet type beschikking prom. 10/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 type beschikking prom. 10/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 type beschikking prom. 10/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031374 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toega

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 mei 1997 betreffende de toekenning van studiegetuigschriften en attesten in het onderwijs met beperkt leerplan type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de minimale voorschriften m.b.t. de procedurevereisten overeenkomstig artikel 18 van het decreet van 30 januari 2006 ter voorkoming van de gezondheidsschaden bij sportbeoefening type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008033102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende uitvoering, in het kader van de dopingbestrijding, van het decreet van 30 januari 2006 ter voorkoming van de gezondheidsschaden bij sportbeoefening
^