B.S. Index van de afkondigingen van 15 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/2008 pub. 06/05/2013 numac 2008015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag inzake de externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de Conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag type wet prom. 15/07/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008015113 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inko type wet prom. 15/07/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008015114 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toetreding van België : type wet prom. 15/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008015107 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag, gedaan te Brussel op 8 december 2004, betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Repub

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008024316 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2008, aan de Private stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008024315 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, voor het opmaken en het bijhouden, in 2008, van het Nationaal Register voor Antropogenetica type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008012962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 5 februari 1974 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 20/08/2008 numac 2008012963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008013180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2008 pub. 22/03/2011 numac 2008013077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer type ministerieel besluit prom. 15/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de rijwielactiviteiten

decreet

type decreet prom. 15/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008202625 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van Boek III, Titel III, Hoofdstuk II van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie van 22 april 2004 tot vaststelling van de regels voor de algemene financiering van de Waalse gemeenten type decreet prom. 15/07/2008 pub. 17/09/2008 numac 2008027100 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203215 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Boswetboek type decreet prom. 15/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008203084 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, wat betreft het doel en de opdrachten van het "Institut du Patrimoine wallon" (1) type decreet prom. 15/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008202802 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, opgemaakt in Warschau op 16 mei 2005 type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202935 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de "structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi" (afgekort "S.A.A.C.E) (1) type decreet prom. 15/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202923 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening voor innovatie door middel van innovatiepremies type decreet prom. 15/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202829 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende coördinatie van de Waalse Huisvestingscode in het Frans en in het Duits type decreet prom. 15/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008202828 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende coördinatie van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie in het Frans en in het Duits type decreet prom. 15/07/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008202803 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, opgemaakt in Warschau op 16 mei 2005 type decreet prom. 15/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008202852 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, gedaan te Straatsburg, op 9 september 1996

document

type document prom. 15/07/2008 pub. 10/10/2008 numac 2008027099 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

erratum

type erratum prom. 15/07/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203936 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de steunverlening voor het scheppen van activiteit via pre-startpremies en de steunverlening aan ondernemingen door middel van innovatiepremies. - Erratum
^