B.S. Index van de afkondigingen van 16 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/07/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008000978 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 16/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008003316 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008009701 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de concrete invulling van het programma van de beperkte detentie en het elektronisch toezicht type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008009723 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit van 16 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot bepaling van de inhoud van het verslag van de directeur en tot bepaling van de samenstelling en de werkwijze van het personeelscollege type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 23/07/2008 numac 2008003299 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 december 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing en de Vlaamse forfaitaire vermindering van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008003298 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 16/07/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008009652 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van een Belgische kandidate voor de verkiezing tot het ambt van rechter bij het Internationaal Strafgerechtshof

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 08/08/2008 numac 2008011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008202850 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de modaliteiten tot kennisgeving en bekendmaking van de beslissingen betreffende de kandidaat-huurders en de huurders, alsook de beslissingen tot toekenning van woningen type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 22/07/2008 numac 2008013090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 16/07/2008 pub. 09/10/2008 numac 2008203589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 31 en programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008
^