B.S. Index van de afkondigingen van 17 juli 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008007168 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van bevoegdheden inzake de toelating tot het dragen van het militair uniform en het ministerieel besluit van 31 januari 2007 betreffende de onderscheidingste type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verord type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verordening van 17 maart 1999 tot uitvoering van artik type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008203139 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen-Luingne type ministerieel besluit prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juni 2007 tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de renovatie van gemeentelij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van het controlepersoneel bij de MIVB type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 13/08/2008 numac 2008031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modellen van begrotingen en rekeningen te gebruiken door de islamitische comités en houdende regeling van de boekhouding van de islamitische gemeenschappen van het Brussels Hoofdst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 15/09/2008 numac 2008031457 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de handel in wild van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008031387 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot aanstelling van de leden van de jury belast met het uitbrengen van een advies betreffende de vergunningsaanvragen om een taxidienst te exploiteren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 10 « Konijnenberg » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 j type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2008 pub. 11/09/2008 numac 2008031456 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende onteigening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008203083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" . type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008202825 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2007 tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008203263 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 27 april 2006 tot herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz en tot aanneming van het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de opneming va type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008202848 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders van het Waalse Gewest binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Luik type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008202847 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Plombières type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008202860 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 17 van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du Logement" of de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 21/08/2008 numac 2008202934 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van toelagen voor afvalpreventie en -beheer aan de ondergeschikte besturen type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008203125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende gedeeltelijke herwerking van het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2005 betreffende de sites bestemd voor herontwikkeling wat betreft de landschappen en het leefmilieu, gewijzigd bij het besluit van de W type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202724 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een beroepscommissie ter uitvoering van artikel 12 van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202770 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202772 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202776 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008202634 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering betreffende de zoogkoeienpremie type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202769 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202777 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van ALG type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202768 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202767 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van ALG type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 30/07/2008 numac 2008202723 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202775 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202778 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202774 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202780 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van IGH type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202771 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van IGH type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202779 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2009-2013 van het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008202635 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de nadere regels en de bedragen toegekend aan de producenten van het terugwerkende deel van de bijkomende betaling van het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie van inulinechicorei type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 24/07/2008 numac 2008202636 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van indicatieve onderzoeken in geval van definitieve sluiting van een tankstation type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008202773 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2009-2011 van het gasdistributienet van IDEG

decreet

type decreet prom. 17/07/2008 pub. 09/09/2008 numac 2008203140 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 3 juli 2003 tot oprichting van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" en van een Oriëntatie- en Evaluatiecomité voor Landbouwkundig Onderzoek (1) type decreet prom. 17/07/2008 pub. 25/07/2008 numac 2008202678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende redenen van algemeen belang bestaan type decreet prom. 17/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008031436 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en met de Slotakte, ondertekend te Lissabon, op 13 december 2007 type decreet prom. 17/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008202824 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 150bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium door het invoeren van een uiterste termijn voor het stedenbouwkundig attest nr. 1 type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027081 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt type decreet prom. 17/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008027082 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

document

type document prom. 17/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008031388 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Goedkeuring van het ontwerp van bijzonder bestemmingsplan in het gebied van gewestelijk belang nr. 1 Helihaven

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2004 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het "Institut supérieur d'architecture de la Communauté type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de raden van beroep in het gewoon secundair onderwijs en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en vorm 4 met volledig leerplan

erratum

type erratum prom. 17/07/2008 pub. 15/09/2008 numac 2008203247 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt. - Erratum type erratum prom. 17/07/2008 pub. 22/10/2010 numac 2010205496 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt. - Erratum

arrest

type arrest prom. 17/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008000674 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende de minimumcriteria waaraan röntgenapparatuur voor diagnostisch gebruik in de diergenees-kunde dient te voldoen type arrest prom. 17/07/2008 pub. 15/05/2009 numac 2009022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 17/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008031517 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/808 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/256 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 10 april 2008 betreffende de tweede fase van de maatregelen die in het in 2000 gesloten akk

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/07/2008 pub. 18/08/2008 numac 2008033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitbreiding van het tijdelijke toepassingsgebied van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 18 juni 2004 tot aanstelling van de leden van de raad van beroep type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008033089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende hertoewijzing van een mandaat van de representatieve werknemersorganisaties in de beheerraad van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap
^