B.S. Index van de afkondigingen van 18 juli 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2008 pub. 19/09/2008 numac 2008015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Brussel op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Montenegro inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomat type wet prom. 18/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008009685 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank en tot wijziging van artikel 9 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt type wet prom. 18/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 wat betreft de verschoonbaarheid van voormalige echtgenoten. - Duitse vertaling type wet prom. 18/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008009676 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 wet betreft de verschoonbaarheid van voormalige echtgenoten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008013102 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninlijk besluit ter benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008013036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008013037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse G type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 22/09/2008 numac 2008011338 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008013056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2007 en voor het ja type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008009720 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 150.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereld Gezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008013038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen va type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het commercieel hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008012927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de aanvullende werkloosheidsvergoeding type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008012964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1979 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008009665 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de politierechtbanken gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de p type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008021074 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 31/07/2008 numac 2008021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie, als Staatsdienst met afz type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 01/08/2008 numac 2008012965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000667 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008000666 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van beroepsjournalisten en persbedrijven type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 04/08/2008 numac 2008011277 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van een Netwerk van metrologische laboratoria type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008003323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 05/08/2008 numac 2008022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 18/07/2008 pub. 27/02/2009 numac 2009000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2008 pub. 29/07/2008 numac 2008013030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques type ministerieel besluit prom. 18/07/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008011334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 18/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008003324 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 2, 18 en 19 van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008036199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008203664 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008203417 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van het Meerbanenplan, inzonderheid voor de uitvoering van het beleid evenredige arbeidsdeelname type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008036216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008036140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203414 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0137B type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203415 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad van scholen behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203413 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de opleiding "Master of Human Ecology" van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 25/09/2008 numac 2008203301 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht en klassering van de waterloop, bekend als Antitankgracht op het grondgebied van de gemeenten Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Brecht, Schilde en Ranst, tot onbevaarbare waterloop van de eerste c type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008036079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de specifieke regels voor het toezicht op de sociale woonactoren type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008203039 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0140B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 15/09/2008 numac 2008203042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van een deel van het krediet ingeschreven op basisallocatie FB0105B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot internationale ratificatie van het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven, ondertekend in Middelburg op 21 december type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008203656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering aangaande diversiteitsprojecten in de lerarenopleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008036189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor O type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203849 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008203851 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008203925 bron vlaamse overheid Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelna type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008203917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 06/11/2008 numac 2008203926 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 1997 houdende de algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse opvang type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008204011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de vaststelling en de goedkeuring van de uitvoeringsprogramma's in het kader van de planmatige realisatie van sociale woonprojecten en houdende de financiering van verrichtingen in he type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008036299 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het combineren van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203850 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 1987 houdende de wijze van vereffening van de toelagen per dag toegekend voor het onderhoud en de behandeling van gehandicapten, geplaatst ten laste van type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008203796 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de algemene leiding, de werking, het beheer en de vertegenwoordiging van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008036213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 21/10/2008 numac 2008203676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de individuele concordantie naar het algemeen vak project algemene vakken in het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de afvaardiging van de Vlaamse Gemeenschap in de algemene vergadering van de vereniging zonder winstgevend doel Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008202940 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008203712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vastlegging van een lijst van algemene resultaatsindicatoren voor het Aanmoedigingsfonds hoger onderwijs voor de periode 2008-2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008203728 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Landmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008203773 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de gehandicapten geplaatst ten laste van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor geh type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008203774 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204759 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toediening van preventieve vaccinaties en inentingen aan minderjarigen, geplaatst in het kader van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203092 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot internationale ratificatie van het verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, enerzijds en het Koninkrijk der Nederlanden, anderzijds inzake de samenwerking op het gebied van het beleid en het beheer in type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot internationale ratificatie van het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied, ondertekend in Middelburg op 21 december 2005, en type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008036009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008, voor wat betreft de subsidiëring van landelijke cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedprojecten, de cultureel-erfgoedconvenants en de advisering type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 05/09/2008 numac 2008203036 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0129B type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008203037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0129B type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 19/08/2008 numac 2008036008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008203040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocaties 01.01 B, 01.05 B en 01.07 B van het programma GB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008203038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0137B type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008203041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.06 B van het programma GB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 29/09/2008 numac 2008203416 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet voor het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 b van het programma CB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008203089 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot internationale ratificatie van het verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, en de bijlagen A, B, C, D en E, ondertek type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008202799 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 14/08/2008 numac 2008036004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004, gewijzigd bij de decreten van 3 juni 2005, 22 december 2006 en 20 juni 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2008 pub. 08/09/2008 numac 2008203043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.02 B van het programma GB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

decreet

type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende wijzigingen van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202927 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer type decreet prom. 18/07/2008 pub. 31/03/2009 numac 2009029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202941 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de zorg- en bijstandsverlening type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008202915 bron vlaamse overheid Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 houdende toewijzing van de goederen, de rechten en verplichtingen aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso type decreet prom. 18/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008202893 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van titel II van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 18/07/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008202892 bron vlaamse overheid Decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling type decreet prom. 18/07/2008 pub. 26/08/2008 numac 2008029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de inschrijvingen van de leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs en tot bevordering van de sociale gemengdheid binnen de schoolinrichtingen type decreet prom. 18/07/2008 pub. 22/08/2008 numac 2008202857 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat betreft de hoeveelheid gratis ontvangen elektriciteit, van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001, wat betreft de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienetwerk type decreet prom. 18/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot democratisering van het hoger onderwijs, ter bevordering van de slaagkansen van de studenten en tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor het hoger onderwijs type decreet prom. 18/07/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende sommige aanpassingen van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep type decreet prom. 18/07/2008 pub. 12/09/2008 numac 2008029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot invoering van nieuwe opleidingen in Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 18/07/2008 pub. 10/09/2008 numac 2008029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de voorwaarden voor het behalen van de diploma's van bachelor-vroedvrouw en bachelor verpleegzorg, ter versterking van de studentenmobiliteit en houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 18/07/2008 pub. 23/09/2008 numac 2008029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, opgemaakt in Warschau op 16 mei 2005 type decreet prom. 18/07/2008 pub. 26/09/2008 numac 2008036105 bron vlaamse overheid Decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

document

type document prom. 18/07/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008036281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel type document prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008002107 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Burgerlijk ereteken De **** **** van Publiek Recht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles » vanaf h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole provinciale Mons-Borinage-Centre" vanaf het academiejaar 2 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de "Haute Ecole de Namur - HENAM" opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze hogescho type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Lucia De Brouckère » vanaf het academiejaar 2006- type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Roi Baudouin » vanaf het academiejaar 2006-2007 erk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de « Haute Ecole de la Province de Liège » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dat erop gericht is de procedure vast te leggen betreffende de tuchtregeling van toepassing op de leden van het onderwijzend personeel bij toepassing van artikel 49septies van de wet van 28 april 1953 betr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden voor het schooljaar 2008-2009, aan de vestigingen die positieve discriminatie genieten met toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. SCHUM type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 13/03/2009 numac 2009029099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de " Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine " vanaf het acade type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole provinciale de Charleroi-Université du Travail » vanaf type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een bijkomende dotatie of subsidie wordt toegekend voor het schooljaar 2008-2009 aan de vestigingen die positieve discriminatie genieten, met toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la ville de Liège » vanaf het academiejaar 2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française en Haina type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijkomende lestijden-leraar voor het schooljaar 2008-2009 aan de vestigingen die positieve discriminatie genieten met toepassing van artikel 11 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een dotatie voor het schooljaar 2008-2009 aan het net van het secundair onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, met toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie, voor het schooljaar 2008-2009, aan het net van het gesubsidieerd confessioneel vrij secundair onderwijs, met toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008029516 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een subsidie voor het schooljaar 2008-2009 aan het net van het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs, met toepassing van artikel 12 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gerich type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 29/08/2008 numac 2008029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole catholique Charleroi-Europe" vanaf het academiejaar 20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van schoolradio's type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental » vanaf het academiej type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Léonard de Vinci » vanaf het academiejaar 2007-2008 er type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2008 pub. 02/09/2008 numac 2008029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Hen

erratum

type erratum prom. 18/07/2008 pub. 11/08/2008 numac 2008013200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. - Erratum type erratum prom. 18/07/2008 pub. 07/01/2009 numac 2008029659 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende wijzigingen van het statuut van de leden van het administratief personeel, het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap. - Erratum

arrest

type arrest prom. 18/07/2008 pub. 06/08/2008 numac 2008202784 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 4 januari 2008 betreffende het tijdelijk verhogen van het maximaal toegestane percentage traditionele diervoeders in de biologische productiemethode
^