B.S. Index van de afkondigingen van 19 september 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/09/2008 pub. 22/10/2008 numac 2008015157 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol en de Gezamenlijke Verklaring, ondertekend te Brussel op 17 april 2007, tot wijziging van het Aanvullend Protocol inzake de belastingen, gevoegd bij de Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke sam

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 30/01/2009 numac 2009022013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, b), en c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskun type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008024470 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Association interrégionale de Guidance et de Santé » type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008013363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de beroepsherinschakeling type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008013374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008013359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot invoering van een prestatieblad in de ondernemingen die bijzonder ge type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008013344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van het brugpensioen voor het personeel tewerkgesteld i type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008024388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Evidence based Medicine », voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008013375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008013358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van d type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008013367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijz type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008013361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de brugpensioenregeling op 56 jaar met 40 jaar beroepslo type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 05/01/2009 numac 2008013360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008013362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 1995 tot oprichting type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernem type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008003463 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst financien en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezone type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008013368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders in geval van gebrek aan type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 02/12/2008 numac 2008013376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot vaststelling van de minimumlonen in de Horecasector type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008024389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 31 maart 2008 tot 31 m type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008024431 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne voor de uitwerking van brochures, de verbetering van zijn internetsite en de organisatie van een opleiding, in ve type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008022538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 02/10/2008 numac 2008022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2007 tot vaststelling van de modaliteiten in toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008024397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 07/10/2008 numac 2008024391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijd type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008011429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van de reglementering betreffende het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen naar aanleiding van de integratie van de kleine risico's in de verplichte ziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008018242 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vestigingscommissies bedoeld in artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008022554 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de stuurgroep vermeld in de artikelen 30bis, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 401, type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Franstalige tuchtcommissie en de leden van de Commissies van beroep van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 23/10/2008 numac 2008013352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging en coördinatie van het sociaal sectoraal pensioen type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008013364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de invoering van de alternatieve uurregelingen en verschoven uur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011421 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/09/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008011480 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2007. Volgens de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en type ministerieel besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011420 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2008 tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 19/09/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008203776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203848 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het aannemen van de wijziging van de statuten van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 30/10/2008 numac 2008203822 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere modaliteiten en de procedure voor de opheffing of gedeeltelijke opheffing van de erkenning van een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008036186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in dienst houden van de heer Eric Stroobants boven de leeftijd van 65 jaar type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 03/10/2008 numac 2008036187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opruststelling van de secretaris-generaal van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008204315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid - bepalingen tot het verkrijge type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008204070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203953 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de leden van het raadgevend comité bij het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 24/10/2008 numac 2008036248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 1997 betreffende de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036260 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van het bouwverbod, vermeld in artikel 52 van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, met betrekking tot het perceel dat kadastraal bekend is als Knokke-Heist, 2e afdeling, sectie F, nummer 495 D ene

document

type document prom. 19/09/2008 pub. 27/01/2009 numac 2008036400 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende alge

erratum

type erratum prom. 19/09/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008024430 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum type erratum prom. 19/09/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008022688 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van de reglementering betreffende het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen naar aanleiding van de integratie van de kleine risico's in de verplichte ziekteverzekering. - Erratum
^