B.S. Index van de afkondigingen van 26 september 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203897 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 26/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203899 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 26/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203898 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 26/09/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008203896 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008204551 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 1985 tot vaststelling van de normen waaraan een serviceflatgebouw, een woningcomplex met dienstverlening of een rusthuis moet voldoen om voor erkenning in aa type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 12/11/2008 numac 2008203952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, organisatie en werking van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203872 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0140B type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 03/11/2008 numac 2008203847 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 houdende aanwijzing van de bevoegde autoriteit, vermeld in artikel 4, derde en vierde paragraaf, van de Verordening nr. 1082/2006 van het Europees P type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visse

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/09/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008009871 bron fod binnenlandse zaken, fod justitie, fod werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, fod buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, fod sociale zekerheid en fod financien Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel type omzendbrief prom. 26/09/2008 pub. 15/06/2009 numac 2009000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 26/09/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008009925 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel. - Erratum
^