B.S. Index van de afkondigingen van 3 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/10/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008024474 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 4.000 euro aan de VZW « Esquisses » type koninklijk besluit prom. 03/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008000895 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de procedure inzake de toekenning van een projecttoelage, als bedoeld in artikel 2.13.2 van de wet van 1 juni 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008, ter bevordering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2008 pub. 08/10/2008 numac 2008024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende k type ministerieel besluit prom. 03/10/2008 pub. 16/10/2008 numac 2008021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 03/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008203913 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008031577 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de het gemeentelijk stedenbouwkundig reglement van de gemeente Sint-Gillis inzake terrassen en private bezetting van de weg in de Louisawijk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008203982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake het verlenen van machtiging aan het Universitair Ziekenhuis Gent tot het aanvaarden van een schenking gedaan door prof. dr. G. Matton en zijn echtgenote type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008203985 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

bericht

type bericht prom. 03/10/2008 pub. 15/10/2008 numac 2008018264 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin
^