B.S. Index van de afkondigingen van 10 oktober 2008

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2008 pub. 02/06/2010 numac 2010202995 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot tijdelijke toelating van sommige visserijtypen in de Mehaigne en in de Dijle in 2009, 2010 en 2011 type ministerieel besluit prom. 10/10/2008 pub. 23/01/2009 numac 2008011471 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van steden en gemeenten waarvan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen genieten van een verhoogde staatstoelage voor specifieke initiatieven gericht op sociale inschakeling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008203821 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de procedure t type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008036443 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008204546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 19/02/2009 numac 2009035141 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CE0102B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008204239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 betreffende de Huizen van het Nederlands en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel t type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204123 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 26/11/2008 numac 2008204226 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008036353 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008036352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het erkennen van centra voor landbouweducatie en het subsidiëren van landbouweducatieve activiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008204124 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2007 aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het vrij gesubsidieerd onderwijs met betrekking tot de financiële contro type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008204085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008036298 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen van de NV Fluxys, gelegen in het openbaar domein, eigendom de NV Waterwegen en Zeekanaal, tussen de Havenstr type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008203999 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bekrachtiging van het huishoudelijk reglement van de Selectieadviescommissie, opgericht bij het decreet van 23 mei 2008 betreffende een inhaalbeweging in sportinfrastructuur via alternatieve financiering type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 19/02/2009 numac 2009035140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204570 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

decreet

type decreet prom. 10/10/2008 pub. 05/11/2008 numac 2008203857 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en de Slotakte, ondertekend in Lissabon op 13 december 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2005 houdende samenstelling van de zonale en interzonale Affectatiecommissies van het werkliedenpersoneel van de onderwij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008029589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2005 houdende samenstelling van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2008 pub. 04/12/2008 numac 2008029585 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2008-2009, met toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 bet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2005 tot benoeming van de voorzitters en personeelsleden die de samenstelling uitmaken van de interzonale aanstellings

erkenning

type erkenning prom. 10/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008018279 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wijziging van de beslissing van 19 mei 2006 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^