B.S. Index van de afkondigingen van 14 oktober 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2008 pub. 17/03/2009 numac 2008001035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende een aantal maatregelen tot verhoging van de capaciteit van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008022560 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 14/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008000899 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende een aantal maatregelen tot verhoging van de capaciteit van de politiediensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2008 pub. 04/11/2008 numac 2008011465 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 14/10/2008 pub. 31/10/2008 numac 2008011467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van slager-groothandelaar type ministerieel besluit prom. 14/10/2008 pub. 24/10/2008 numac 2008000893 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type ministerieel besluit prom. 14/10/2008 pub. 07/11/2008 numac 2008024462 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 14/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204515 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/10/2008 pub. 20/10/2008 numac 2008014300 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de voorwaarden voor de behandeling van de subsidieaanvragen voor het jaar 2008 voor intermodale transporteenheden , die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken, alsook de regels voor de berek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008029583 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie voor plaatselijke projecten

lijst

type lijst prom. 14/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket. - Erratum
^