B.S. Index van de afkondigingen van 28 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008009903 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1231-31, 1231-41 en 1231-42 van het Gerechtelijk Wetboek en 24bis van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met het oog op het verlengen van de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen en attesten inz type wet prom. 28/10/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1231-31, 1231-41 en 1231-42 van het Gerechtelijk Wetboek en 24bis van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, met het oog op het verlengen van de geldigheidsduur van geschiktheidsvonnissen en attesten inz

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 13/11/2008 numac 2008013482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008014328 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 25A op de spoorlijn 54 Mechelen - vertakking Heike - Sint-Niklaas te Puurs machtigt mits de omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008018325 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende de algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in social profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 type koninklijk besluit prom. 28/10/2008 pub. 15/12/2008 numac 2008024478 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven voor wat betreft de uitvoering van dierproeven voor de ontwikkeling van tabaksproducten

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 28/10/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009009017 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter bij het Benelux-Gerechtshof
^