B.S. Index van de afkondigingen van 31 oktober 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/10/2008 pub. 16/10/2009 numac 2009000685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 1294bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken. - Duitse vertaling type wet prom. 31/10/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009009016 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 1294bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken type wet prom. 31/10/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008015185 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Belgrado op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Servië inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders v

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008003445 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008022597 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2003 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008024493 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 6.000 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement » « RISE type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008024494 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.400 euro aan de VZW « Fondation Travail-Université » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008024496 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 1.200 euro aan de VZW « Bien-être des Salariés » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008001023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 06/02/2009 numac 2009014011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegd-verklaring beveiliging type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 18/11/2008 numac 2008022606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2007 tot uitvoering van artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008014312 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008011500 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008011499 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. 31/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008011495 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008018322 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van bepaalde greffen van weefsels van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 31/10/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008011544 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot aanwijzing of goedkeuring van de assessoren of plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de departementale Raad van Beroep van de Programmatorisc type ministerieel besluit prom. 31/10/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008011422 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot instelling van een Raad van Beroep bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

bericht

type bericht prom. 31/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008018303 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het einde van de migratieperiode van trekvogels - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type bericht prom. 31/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008018315 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin type bericht prom. 31/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008018316 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/10/2008 pub. 25/02/2009 numac 2009029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

erratum

type erratum prom. 31/10/2008 pub. 27/03/2009 numac 2009018126 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van bepaalde greffen van weefsels van menselijke oorsprong. Erratum type erratum prom. 31/10/2008 pub. 03/07/2009 numac 2009018260 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van bepaalde greffen van weefsels van menselijke oorsprong. - Erratum

erkenning

type erkenning prom. 31/10/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008018321 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wijziging van de beslissing van 19 mei 2006 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 31/10/2008 pub. 10/11/2008 numac 2008018314 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^