B.S. Index van de afkondigingen van 14 november 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 10/04/2009 numac 2009024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid aan de Wereldunie voor Natuurbehoud ter ondersteuning van TEMATEA NCBW type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008014345 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende erkenning van de naamloze vennootschap Trainsport als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders en treinpersoneel type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008001005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Hernieuwenburgstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008001004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Fallonstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008014343 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende een benoeming bij de Onderzoeksraad voor de Zeevaart type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008003470 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit betreffende de aanvulling van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit va type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 20/02/2009 numac 2008000860 bron fedrale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008003488 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gew type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008011508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008011507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 03/06/2009 numac 2009000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 28/01/2009 numac 2008024514 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Centre local de Promotion de la Santé des Arrondissements de Mons-Soignies » type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008014344 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende erkenning van de naamloze vennootschap Crossrail Benelux als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten voor treinbestuurders type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 01/12/2008 numac 2008007244 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008021106 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot vaststelling van het niveau en de structuur van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid b type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003448 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 20/11/2008 numac 2008204009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van het paritair comité bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 24/11/2008 numac 2008022639 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden ter verlenging van de overeenkomsten, afgesloten op basis van het koninklijk besluit van 13 november 2002 tot vaststelling van de voorwaar type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 26, 27, 28, 31, 34, 36 en 37 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 19/11/2008 numac 2008003447 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 3 december 2006 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele produ type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 17/11/2008 numac 2008003450 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van d type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022633 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, I. en K., en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor gen type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022634 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022630 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008022629 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat sommige pediatrische verstrekkingen betreft, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009200459 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 12, programma 02 van organisatieafdeling 16, programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegr type ministerieel besluit prom. 14/11/2008 pub. 03/12/2008 numac 2008014346 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verkorting van de duur van de opleidingen die door de naamloze vennootschap Trainsport zullen worden verstrekt in het raam van haar erkenning als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuu type ministerieel besluit prom. 14/11/2008 pub. 27/11/2008 numac 2008011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van een instelling die de opleiding verstrekt van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 28/11/2008 numac 2008036367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers, inzake de uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007, het sectoraal akkoord 2008-20 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009200089 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inrichting en de uitrusting van de infrastructuur voor de uitvoering van medische consulten door de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009035038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 10/12/2008 numac 2008204356 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid

decreet

type decreet prom. 14/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen te Genève op 22 juni 1981 door de Algemene Conferentie van de internationale arbeidsorganisatie type decreet prom. 14/11/2008 pub. 03/03/2009 numac 2009029088 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het programma voor uitzonderlijke financiering van renovatie, bouw-, verbouwings- of uitbreidingsprojecten voor schoolgebouwen via partnerschappen tussen de openbare en privésectoren type decreet prom. 14/11/2008 pub. 25/02/2009 numac 2009029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Jeugdraad in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 14/11/2008 pub. 24/02/2009 numac 2009029049 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, ter bevordering van de integratie van zijn hoger onderwijs in de Europese ruimte van het hoger onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/11/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009200428 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de bescherming van waardevolle bomen en heggen, de aanplanting van regionale soorten in landelijke gebieden en aanplantingen binnen een isoleringsstelsel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2008 pub. 16/12/2008 numac 2008029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008029646 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2007 tot bepaling van de gevallen waarin het « Fonds Ecureuil » geldvoorschotten kan toekennen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Raad van Advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2008 pub. 20/01/2009 numac 2009029006 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale cen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029013 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/11/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2004 met betrekking tot de steun aan het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding
^