B.S. Index van de afkondigingen van 15 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het raam van maatregelen tot verwijdering door de lucht type wet prom. 15/12/2008 pub. 08/03/2010 numac 2010000098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het raam van maatregelen tot verwijdering door de lucht. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2008003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd « Super Lotto », alsook voor de speciale trekkingen van de Joker, genaamd « Super Joker », die worden georganiseerd op vrijdag 13 februari 2009 en op type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009024002 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008022697 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008021121 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008022653 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008022654 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024500 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008024501 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'mobiele urgentiegroep' moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008024522 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitte type koninklijk besluit prom. 15/12/2008 pub. 29/01/2009 numac 2009024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2008 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008022676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/12/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008010019 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappe

decreet

type decreet prom. 15/12/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 26 november 1998 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2008 pub. 05/02/2009 numac 2009029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Hogeschool Robert Schuman

erratum

type erratum prom. 15/12/2008 pub. 09/12/2016 numac 2016205995 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de financiering van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn door de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum
^