B.S. Index van de afkondigingen van 18 december 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008011531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 30 oktober 2008 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 ju type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 24/03/2009 numac 2009200407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2008 type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 20/03/2009 numac 2009007042 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009022037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor financiering door het fonds tot bestrijding van verslavingen type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009022011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende ontslag en benoeming van een lid van het College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009011011 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008010058 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen in de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008003492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het financieel beheer van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerdere overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie FEDOREST, belast met de organisatie van cateringactiviteiten ten behoeve van meerd type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008013651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009031024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de intrekking van de erkenning van Allo Interim NV om tewerkstellingsactiviteiten als privé-tewerkstellingsagentschap uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 05/02/2009 numac 2009009003 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009024011 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappe type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008010040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 06/01/2009 numac 2008021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009200298 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2008 pub. 27/01/2009 numac 2009031034 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een terrein op de hoek van de Birminghamstraat en de Sebastopolstraat en van een terrein op de hoek van de Sebastopolstraat en de E. Vander Bruggensquare op het gr type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeli type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008031662 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan van de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2009-2016 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2009031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 446 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsb type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008031668 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de modaliteiten voor de certificering van installaties voor de productie van groene elektriciteit met een beperkt vermogen, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoof type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031008 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een dotatie aan de MIVB voor de prestaties van de Bijzondere Studiedienst voor het dienstjaar 2009 te dekken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008031664 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van gebruikers van elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008031661 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan van de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2009-2013 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2008 pub. 09/07/2009 numac 2009031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 441 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

decreet

type decreet prom. 18/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008027149 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 18/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009027006 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 18/12/2008 pub. 21/01/2009 numac 2009200085 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer van de afval van winningsindustrieën

bericht

type bericht prom. 18/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008018404 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van

document

type document prom. 18/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009018001 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Fost Plus, Martinus V-straat 40, 1200 Brussel, als organisme voor verpakkingsafval type document prom. 18/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009027007 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/12/2008 pub. 13/03/2009 numac 2009029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter aanvulling, voor de tweede zittijd 2008, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen va

erratum

type erratum prom. 18/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009031040 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van de modaliteiten voor de certificering van installaties voor de productie van groene elektriciteit met een beperkt vermogen, en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoof

beschikking

type beschikking prom. 18/12/2008 pub. 29/01/2009 numac 2009031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 29 april 2004 betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven en de regeringsmededelingen type beschikking prom. 18/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen

programmadecreet

type programmadecreet prom. 18/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008204678 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet inzake de Waalse fiscaliteit

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/12/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008031659 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de maximale kostprijzen die in aanmerking komen voor de financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de bouw, de verbo
^