B.S. Index van de afkondigingen van 24 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008003530 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aanrekening van de fiscale aftrek van de hypothecaire lening van de enige woning type wet prom. 24/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008003531 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek voor de enige en eigen woning type wet prom. 24/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008003525 bron federale overheidsdienst financien Financiewet voor het begrotingsjaar 2009

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008003524 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008013635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008001064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentenpolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2008 type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008001070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008001062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage en een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde aan de gemeente of aan de politiezone en een toelage veiligheids- en samenlevingscontracten aan sommige gemeenten voor het jaar type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008001054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geintegreerde politie type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008001063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage voor indexering van de financiering van de lokale politie voor het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008001058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een eenmalige specifieke bijkomende federale toelage aan de politiezones type koninklijk besluit prom. 24/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008001065 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2008

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 19/02/2009 numac 2009200604 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 13 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009011014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008003523 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009011015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de vicevoorzitter van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2009031001 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van 19 juni 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2009027002 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot wijziging, voor het jachtseizoen 2008-2009, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 22 april 1993 betreffende het afschotplan voor de

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/12/2008 pub. 09/01/2009 numac 2008010048 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen type omzendbrief prom. 24/12/2008 pub. 19/03/2009 numac 2009000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 7 juni 2009. - Duitse vert type omzendbrief prom. 24/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008001006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 7 juni 2009

erratum

type erratum prom. 24/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2009003008 bron federale overheidsdienst financien Financiewet voor het begrotingsjaar 2009 Erratum type erratum prom. 24/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2009003003 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004. - Erratum type erratum prom. 24/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2009003002 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004. - Erratum type erratum prom. 24/12/2008 pub. 14/07/2009 numac 2009003269 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004. - Erratum

arrest

type arrest prom. 24/12/2008 pub. 06/02/2009 numac 2009031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar van de Gewestelijke Inspectiedienst tot wijziging van het besluit van 25 augustus 2008 tot machtiging van bevoegdheden met toepassing van artikel 15, lid 4, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisves
^