B.S. Index van de afkondigingen van 13 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/01/2009 pub. 19/01/2009 numac 2008003480 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2009

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2009 pub. 17/02/2009 numac 2009022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco type koninklijk besluit prom. 13/01/2009 pub. 03/03/2009 numac 2009200433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclasse

document

type document prom. 13/01/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009003018 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de « Commission de sélection des films »

erratum

type erratum prom. 13/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009003040 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2009. - Erratum
^