B.S. Index van de afkondigingen van 19 januari 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009012006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groentenconserven die onder het Paritair Comité v type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009200075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de syndicale vormin type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009200753 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009200077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009012018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden e type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009012017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009200074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 19/01/2009 pub. 10/02/2009 numac 2009200076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risic

decreet

type decreet prom. 19/01/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende vaststelling van de regels van de Duitse rechtsterminologie type decreet prom. 19/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende interterritoriale samenwerking, gedaan te Straatsburg op 5 mei 199 type decreet prom. 19/01/2009 pub. 18/03/2009 numac 2009033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te Straatsburg op 22 november 1984

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap - Alg
^