B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009046 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2009 pub. 06/02/2009 numac 2009022034 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128quinquies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/01/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 12, § 4, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 26/01/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2009 pub. 11/02/2009 numac 2009011050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van slager-groothandelaar type ministerieel besluit prom. 26/01/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201690 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009029142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de adjunct-secretaris en de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden uitgereikt door
^