B.S. Index van de afkondigingen van 29 januari 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2009 pub. 12/02/2009 numac 2009022040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Pensioendienst voor de Overheidssector van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009000055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van de externe effectieve bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 29/01/2009 pub. 02/03/2009 numac 2009024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type ministerieel besluit prom. 29/01/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201691 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 29/01/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201693 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 29/01/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201694 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 29/01/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201692 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 29/01/2009 pub. 12/02/2009 numac 2009011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Coördinatiecomité

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2009 pub. 19/02/2009 numac 2009031081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel NV type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van het controlepersoneel bij de MIVB type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009031116 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de Wegcode type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/01/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009031115 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van het controlepersoneel bij de MIVB

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202127 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot voorkoming van de luchtverontreiniging door de centrale verwarmingsinstallaties voor de verwarming van gebouwen of de productie van sanitair warm water en tot beperking van het energieverbruik ervan type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de controle op de samenstelling van melk, de betaling van melk door de kopers aan de producenten en de erkenning van de interprofessionele organismen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009201393 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de controle op de samenstelling van melk, de betaling van melk door de kopers aan de producenten en de erkenning van de interprofessionele organismen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009200841 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling en de werking van de "Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature" type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 13/02/2009 numac 2009200590 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het in kaart brengen van het risico voor schade te wijten aan de overstromingen door het buiten de oevers treden van waterlopen, wordt aangenomen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 17/02/2009 numac 2009200641 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter vervanging van de bepalingen betreffende het erfgoedcertificaat type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009200680 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers wordt toegekend voor het jaar 2008-2012 type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009200681 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers wordt toegekend voor het jaar 2008 type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 20/02/2009 numac 2009200682 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de installaties die buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2003/87/EG vallen en tot wijziging van de beslissing tot kosteloze verlening van de rechten wat betreft de overblijvende jaren van de ref type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 25/02/2009 numac 2009200789 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2002 betreffende het toekennen van bepaalde voordelen aan de stagiairs die een beroepsopleiding krijgen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 25/02/2009 numac 2009200788 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een tijdelijke vermindering van 0,40 euro per uur voor de rechthebbenden op de door de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp verstrekte hulpverlening in het dagelijkse leven en tot toekenning van type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 25/02/2009 numac 2009200791 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juli 2009 betreffende de bestrijding van de mishandeling van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 25/02/2009 numac 2009200790 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moei

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling voor het schooljaar 2008/2009 van de lestijdendotaties en aanpassings- en herverdelingscoëfficiënten van de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsi

erratum

type erratum prom. 29/01/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009201663 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de controle op de samenstelling van melk, de betaling van melk door de kopers aan de producenten en de erkenning van de interprofessionele organismen. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/01/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009033015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor bepaalde personeelscategorieën van het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/01/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009200996 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot deelneming van de Duitstalige Gemeenschap aan de kosten van het leerlingenvervoer
^