B.S. Index van de afkondigingen van 9 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/2009 pub. 18/02/2011 numac 2009015044 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend te Moeskroen op 30 september 2005 (2) ( type wet prom. 09/02/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië, ondertekend te Canberra op 10 augustus 2006 (2) type wet prom. 09/02/2009 pub. 25/02/2009 numac 2009003076 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 133, § 6, eerste lid, en artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009003069 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009022096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 20, §§ 1 en 2, 25, §§ 1, 2, a), 2° en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inz type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 1, en 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voo type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009024090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009022094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009024064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instel type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1994 tot vaststelling van de vliegverkeersregelen type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 23/02/2009 numac 2009022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009024060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie « Rechten van de patiënt » type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009022068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 11/10/2013 numac 2013014512 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1994 van de vliegverkeersregelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 09/02/2009 pub. 06/03/2009 numac 2009022106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009007040 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 2007 houdende benoeming van de voorzitters en van de leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type ministerieel besluit prom. 09/02/2009 pub. 03/03/2009 numac 2009018058 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Bekendheidscommissie voor het architectuuronderwijs

erratum

type erratum prom. 09/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009024100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica. - Erratum
^