B.S. Index van de afkondigingen van 13 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/2009 pub. 10/02/2012 numac 2009015029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen e type wet prom. 13/02/2009 pub. 22/07/2010 numac 2009015040 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Rwanda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het ve

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009200406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2007 gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en wijze van uitkering van aanvullende sociale voordelen en type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009200331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel door het « Fo type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009200330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de invoering van het recht op de aanmoedigingspr type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009200332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007 te type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009012054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009012055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009200408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2007 betreffende type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009200634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de sociale programmatie 2007-2008 voor de werklieden en werksters tewerkge type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009012041 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009200994 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, artikel 19bis en artikel 55, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gew type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2009 pub. 11/03/2009 numac 2009009134 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Justitie en aanduiding van hun voorzitters type ministerieel besluit prom. 13/02/2009 pub. 24/02/2009 numac 2009021015 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke i type ministerieel besluit prom. 13/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009024069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 13/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2008 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2009 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd. - D type ministerieel besluit prom. 13/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2008 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2009 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201720 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009201722 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 09/04/2009 numac 2009201520 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, vermeld in artikel 16.2.7 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201080 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de leertijd, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009200987 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009200988 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen die worden overgedragen van het Gemeenschapsonderwijs naar de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 01/04/2009 numac 2009035265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vastste type besluit van de vlaamse regering prom. 13/02/2009 pub. 02/04/2009 numac 2009201418 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de melding aan Kind en Gezin van opvang op bestendige wijze

decreet

type decreet prom. 13/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201242 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van schoolsport type decreet prom. 13/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009201212 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

document

type document prom. 13/02/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009035469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs

erratum

type erratum prom. 13/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Erratum
^