B.S. Index van de afkondigingen van 16 februari 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/02/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gedaan te Kiev, op 21 mei 2003. - Addendum type wet prom. 16/02/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem , gedaan te Luxemburg op 29 juni 2000. - Duitse vertaling type wet prom. 16/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 bron federale overheidsdienst financien Wet op het herverzekeringsbedrijf type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf type wet prom. 16/02/2009 pub. 21/04/2011 numac 2009015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 type wet prom. 16/02/2009 pub. 09/04/2009 numac 2009015022 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gedaan te Kiev op 21 mei 2003 (2) type wet prom. 16/02/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem , gedaan te Luxemburg op 29 juni 2000 (1) type wet prom. 16/02/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009000394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gedaan te Kiev op 21 mei 2003. - Duitse vertaling type wet prom. 16/02/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, en met de Bijlagen, gedaan te Londen op 5 oktober 2001

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 06/04/2009 numac 2009024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009022115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 december 2008 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2009 type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de plaatsvervangende voorzitter voor de Franstalige kamer van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 27/02/2009 numac 2009022044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009022097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 15, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar en van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 13/03/2009 numac 2009022085 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 09/03/2009 numac 2009022083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een nationale groepering van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 04/03/2009 numac 2009011084 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 16/02/2009 pub. 18/02/2009 numac 2009022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

decreet

type decreet prom. 16/02/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp type decreet prom. 16/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 type decreet prom. 16/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009200995 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 8 van het decreet van 9 mei 1994 over camping en kampeerterreinen

erratum

type erratum prom. 16/02/2009 pub. 15/03/2012 numac 2012201489 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp. - Erratum
^