B.S. Index van de afkondigingen van 10 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009011110 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaats type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009000485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de kledij van sommige personeelsleden van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 06/05/2010 numac 2010000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de kledij van sommige personeelsleden van de Civiele Bescherming. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009018117 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende benoemingen van de leden van de Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009018118 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1999 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2008022602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honorari type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009018113 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2008 betreffende de toekenning van de subsidie 2006 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 30/03/2009 numac 2009011119 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 betreffende het op de markt brengen van elektrische apparaten die worden gebruikt bij de uitoefening van diergeneeskunde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009201703 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 10/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009201702 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04 en 06 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 10/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »

arrest

type arrest prom. 10/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003102 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 10/03/2009 pub. 08/04/2009 numac 2009201431 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Viceminister-President, Minister van Vorming en Werkgelegenheid, Sociale Aangelegenheden en Toerisme, over de definitieve erkenning van de mammografie-unit van het Sankt Nikolaus-ziekenhuis
^