B.S. Index van de afkondigingen van 1 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/04/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009003145 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2001 en sommige voorgaande jaren type wet prom. 01/04/2009 pub. 22/04/2009 numac 2009003158 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 01/04/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009000427 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde Duitse vertaling type wet prom. 01/04/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009003144 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2002

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/04/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009014053 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning en intrekking van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen type koninklijk besluit prom. 01/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009002024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. 01/04/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Regent van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld v type koninklijk besluit prom. 01/04/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009003115 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/04/2009 pub. 11/05/2009 numac 2009201885 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de examencommissie die de kennis van de Duitse taal van het personeel van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap controleert type ministerieel besluit prom. 01/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luik

erratum

type erratum prom. 01/04/2009 pub. 06/10/2010 numac 2010204951 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de examencommissie die de kennis van de Duitse taal van het personeel van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap controleert. - Erratum

erkenning

type erkenning prom. 01/04/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009018146 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 01/04/2009 pub. 10/04/2009 numac 2009018145 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 01/04/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009003136 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2009
^