B.S. Index van de afkondigingen van 3 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/04/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europese Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 7 juni 2009. - Tabel met beschermde letterwoorden of logo's en hun volgnummer door de verschillende in een parlementaire assemblee vertegenwoordigde politieke formaties, type wet prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201709 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 januari 2006 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie type ministerieel besluit prom. 03/04/2009 pub. 11/05/2009 numac 2009201887 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2008 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het verlenen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. 03/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009024145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissies « Volksgezondheid & surveillance », « Voeding, geneesmiddelen en consumptiegoederen » en « Expertise, Dienstverlening en Klantenrelaties » bij de Wetenschappelijke Raad van het

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2009 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009035359 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 tot bepaling van de wapens die tot de reglementaire uitrusting behoren van sommige ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos en tot vaststelli type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009035357 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009035358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van debiteurenbeheer in het kader van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet LB0101B binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009035372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanstelling van de leden van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid en tot nadere regeling van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009202271 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het krediet ingeschreven onder basisallocatie BJ0101D type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009035397 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse begrotingsmaatregelen kaderend in de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het ontbonden Vlaams Agentschap Ondernemen aan het Agentschap Ondernemen, respectievelijk het Hermesfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009035404 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende toekenning van steun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035395 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor 2009 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de subsidie voor 2009 voor een bedrag van 54.278 euro voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009035407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de subsidie voor 2009 voor een bedrag van 1.590.722 euro voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009202090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.07 B van het programma GB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het eervol ontslag en de oppensioenstelling van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de Katholieke Universiteit Leuven en de Katholieke Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009035324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 29/04/2009 numac 2009035339 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de fin type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201852 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 1995 tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen die door de Vlaamse Gemeenschap worden toegewezen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter oprichting van de expertencommissie risicovechtsporten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009035325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2009 pub. 11/05/2009 numac 2009202044 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201710 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2007 tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2009 pub. 11/05/2009 numac 2009202114 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009201674 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkenning van het Waals Betaalorgaan voor de fondsen ELGF en ELFPO in het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu definitief wordt toegekend type besluit van de waalse regering prom. 03/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009202103 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de afgevaardigd ambtenaar krachtens het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge"

decreet

type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202386 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het zetel akkoord tussen het Koninkrijk België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, ondertekend in Brussel op 2 maart 2007 type decreet prom. 03/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009201944 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202389 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Europees Defensieagentschap en zijn personeel worden verleend type decreet prom. 03/04/2009 pub. 14/04/2009 numac 2009201639 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" en houdende bepalingen betreffende de toekenning van de waarborg van het Gewest (1) type decreet prom. 03/04/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009035880 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type decreet prom. 03/04/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de inschrijvingen van de leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende stu type decreet prom. 03/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009201652 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen betreffende het verlenen van de Gewestwaarborg voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202388 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen het Koninkrijk België en het Europees Defensieagentschap, ondertekend in Brussel op 22 juni 2005 type decreet prom. 03/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009035408 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Comité voor Militaire Geneeskunde, ondertekend in Brussel op 2 juni 2008 type decreet prom. 03/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201897 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij de Regering gemachtigd wordt om de wetgeving over de bijstand aan personen en de gezondheid te codificeren type decreet prom. 03/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201802 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en van de referentiecentra inzake geestelijke gezondheidszorg met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 03/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201869 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de verenigingen voor stadscentrumbeheer type decreet prom. 03/04/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009201985 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de bescherming tegen de eventuele schadelijke effecten en de hinder van de niet-ioniserende stralingen die door stationaire zendantennes gegenereerd worden type decreet prom. 03/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009201680 bron vlaamse overheid Decreet houdende interpretatie van artikel 17 en houdende wijziging van artikel 48 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu type decreet prom. 03/04/2009 pub. 04/05/2009 numac 2009035368 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen type decreet prom. 03/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009201747 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning type decreet prom. 03/04/2009 pub. 04/05/2009 numac 2009035351 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Centrum voor de Ontwikkeling van het Migratiebeleid, ondertekend in Brussel op 21 mei 2008 type decreet prom. 03/04/2009 pub. 16/04/2009 numac 2009201662 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning toegekend voor de aanleg van de verbinding "Parc-Sud" van de lichte metro van Charleroi, overeenkomstig het decreet van 17 juli 2008 betreffende enkele vergunningen waarvoor er dringende red type decreet prom. 03/04/2009 pub. 04/05/2009 numac 2009201938 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van de "Caisse d'Investissement de Wallonie" en tot invoering van een vermindering van de personenbelasting bij inschrijving op aandelen of obligaties van de kas (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 20 februari 2009 over de typegoedkeuringseisen voor deeltjesverminderingssystemen en hun plaatsing op dieselmotoren van voertuigen behorend tot de categorieën M1 en N1, die niet

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het model van evaluatieverslag voor de personeelsleden van de Algemene Inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009029912 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevoegdheidsdelegaties voor het Bijzonder Secretariaat audit en controle voor Kabinetten van de Regering van de Franse Gemeenschap
^