B.S. Index van de afkondigingen van 14 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement type wet prom. 14/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009009304 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 type wet prom. 14/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 14/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009003156 bron federale overheidsdienst financien Wet tot machtiging van de Minister van Financiën om leningen aan het Groothertogdom Luxemburg toe te staan type wet prom. 14/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement. - Duitse vertaling type wet prom. 14/04/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. - Duitse vertaling type wet prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen type wet prom. 14/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009003147 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 04/05/2009 numac 2009000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens e type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2005 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 2008 houdende goedkeuring van de Reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het onderwijs van de V type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009003161 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 oktober 2006 houdende toekenning van verscheidene algemene directies binnen de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009201919 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten e type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 04/12/2020 numac 2020043723 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009024188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van polio, mazelen en rubella type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009201969 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 75 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009201920 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 19quater in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeide type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009201914 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009007092 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing en benoeming van leden van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009024149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009000314 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 7 juni 2009. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009009213 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot toekenning van een specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen, met uitzon type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009022195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009003146 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009003141 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 7 juni 2009 type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009003154 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 10 en 31 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009003148 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde operaties in verband met de redding van Fortis type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 39, derde lid, laatste zin, van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 22/04/2009 numac 2009002022 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 24/04/2009 numac 2009009235 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009201644 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezing van het Europees Parlement gehouden op 7 juni 2009 type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009018169 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009018168 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende het ontslag van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009000263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de verkiezing voor het Europees Parlement, het Vlaams P type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de verkiezing voor het Europees Parlement, het Vlaams P type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009022196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezing van het Europees Parlement gehouden op 7 juni 2009. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 20/04/2009 numac 2009022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009000323 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen. - Duitse vertaling

document

type document prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 1989 betreffende de « Bibliothèque publique principale du Brabant wallon »

erratum

type erratum prom. 14/04/2009 pub. 23/04/2009 numac 2009003162 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding. - Erratum
^