B.S. Index van de afkondigingen van 20 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/04/2009 pub. 11/05/2010 numac 2010000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en de financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen. - Duitse v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009009294 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffie type ministerieel besluit prom. 20/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende bijzondere bepalingen betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type ministerieel besluit prom. 20/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009024155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009202647 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de Amel dat in Ligneuville stroomt door bossen onderworpen aan de bosregeling en toebehorend aan de gemeente Malmedy

bericht

type bericht prom. 20/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009018174 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin type bericht prom. 20/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009018177 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het einde van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

erratum

type erratum prom. 20/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009022206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en de financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 20/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009022243 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
^