B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009007106 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van een derde en vierde spoor van de spoorlijn 124 en de aanleg van nieuwe wegenis, gelegen op het grondgebied van de gemeente Eigenbrakel van algemeen nut w type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een aanvullend perceel nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rixensart van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009012156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009007104 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009022238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009022237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organi type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009009333 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvo type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009011225 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de inspanning tot opleiding type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2008 aan het type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen van geregeld, bijzo type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009024277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « TDA/H Belgique » type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte Creutzfeldt-Jakob type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009022294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009024196 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Bruxelles » type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009024200 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 100.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie » type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009024195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Brusselse Raad voor het Leefmilieu » type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009024198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 100.000 euro aan de VZW « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009024199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 22.000 euro aan het « Europees Milieubureau » type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37ter van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werknem type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 ju type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Soci type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toewijzing van een vakrichting aan de leidende ambtenaren van niveau A van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009000342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, h), § 1, I, 4°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009022197 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van vijf leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009201476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1977 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de handel in brandstoffen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009201475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de tabaksindustrie type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2008 betreffende de waarborg van bepaalde risico's aangegaan door financiële instellingen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 07/05/2009 numac 2009201761 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet van 24 type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 06/05/2009 numac 2009011183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201878 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009009302 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal gerechtsdeurwaarders per gerechtelijk arrondissement type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009011157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van springstoffen voor civiel gebruik type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 12/05/2009 numac 2009018190 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2009 aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de toekenning van presentiegelden, toelagen, alsmede de terugbetaling van de reis- en verblijfkosten aan de leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en aan de deskundigen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij bepaalde categorieën van werkgevers vrijgesteld worden van de bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen ingesteld bij koninkl type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009012124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022246 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor normalisatie type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Rocourt en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens ec type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Farciennes en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen in het arrondissement Luik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens econom type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009014113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 2008 betreffende de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009003172 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de buitenlandse beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkeri type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009018188 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 houdende benoeming van de voorzitter van de Commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009012153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers

erratum

type erratum prom. 26/04/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009022349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 26/04/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009203019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009022276 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type erratum prom. 26/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen. - Erratum type erratum prom. 26/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009022275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type erratum prom. 26/04/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009205448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 26/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009003149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd « Lotto Extra », georganiseerd door de Nationale Loterij op maandag 8, 15, 22, 29 juni 2009 en eventueel op maandag 6 juli 2009 type document betreffende de nationale loterij prom. 26/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009003150 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Bling Bling », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^