B.S. Index van de afkondigingen van 27 april 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 euro aan de VZW « Forum des Juges de l'Union européenne pour l'Environnement » type koninklijk besluit prom. 27/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de vestigingsplaats van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse ve type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203323 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009203317 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere technische regels voor de unieke identificatie van springstoffen voor civiel gebruik type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009021050 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009021049 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende intrekking en verbod van het op de markt brengen van de luiertafel Asia Estraibile Cam, type : C 936 type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009011207 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

decreet

type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 05/02/2010 numac 2009033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot eerste aanpassing van het decreet van 4 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202405 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met volkenrechtelijke verdragen : 1) Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 15 okto type decreet prom. 27/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter goedkeuring van het het Samenwerkingsakkoord van 22 januari 2009 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest over de protestantse kerkfabrieken die tegelijkertijd actief zijn in de Duitstalige Gemeenschap en in het Waalse Gewest type decreet prom. 27/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202404 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest in het domein van de ondergeschikte besturen door de Duitstalige Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/04/2009 pub. 09/09/2009 numac 2009000577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 26bis ter vervanging van de ministeriële omzendbrief GPI 26 van 18 juli 2002 betreffende de externe opleidingen in de politiediensten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 27/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009000316 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 26bis ter vervanging van de ministeriële omzendbrief GPI 26 van 18 juli 2002 betreffende de externe opleidingen in de politiediensten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2005 tot benoeming van de voorzitters en personeelsleden die de samenstelling uitmaken van de interzonale aanstellings

programmadecreet

type programmadecreet prom. 27/04/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009202406 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2009
^