B.S. Index van de afkondigingen van 28 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009009357 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in België van sommige vreemde publicaties te verbieden type wet prom. 28/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009009337 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om de Hoge Raad voor de Justitie de mogelijkheid te geven om de voorbereiding en de verbetering van het schriftelijk gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen type wet prom. 28/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009009356 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 3bis, § 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009022219 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2009 tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekk type koninklijk besluit prom. 28/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202119 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 1997 ter uitvoering van de artikelen 3, 7 en 24 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde voor de kinderbijslaginstellingen bedoeld i type koninklijk besluit prom. 28/04/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009022250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 28/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009202399 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 ter benoeming van de leden van de beroepscommissie voor het gemeenschapsonderwijs type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009202400 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 2008 ter benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor de Autonome Hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203340 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203325 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 13 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009027114 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector van de « Petite Espierre » - deel 2 - Moeskroen type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203321 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009203322 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009011211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009024240 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Service intégré de Soins à Domicile de l'Est francophone " type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die opleidingscursussen verstrekken voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009011210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Kamer van Verwijzing en Instaatstelling in het kader van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39octies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie type omzendbrief prom. 28/04/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009000429 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39octies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling

beslissing

type beslissing prom. 28/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009003180 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de bevoegdheden van sommige ontvangkantoren van de Gewestelijke Directie Brussel invordering. - Administratie der directe belastingen

arrest

type arrest prom. 28/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009003176 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België een geregistreerd bijkantoor hebben type arrest prom. 28/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009003177 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren en in België een geregistreerd bijkantoor hebben
^