B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009003239 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009021057 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2006 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009011209 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van de mandaten van de werkende en plaatsvervangende voorzitters van de Vestigingsraad type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009015078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende verdeling van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 14-21-0 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd voor het dekken van allerlei uitgaven die verband houden met de voorb type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statutenwijziging van de vereniging belast met de registratie van de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009003160 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 5, 3°, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Commissie voor het Bank-, Financie- en type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009009303 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009003175 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2408, tweede lid, van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009007115 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende het stelsel der toelagen verschuldigd aan het varend personeel van de krijgsmacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009031256 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende oprichting van het Brussels Overleg Thuislozenzorg

document

type document prom. 29/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 7 juni 2009 type document prom. 29/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening aan de ambtenaren-generaal en sommige ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap - Algem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoge

overeenkomst

type overeenkomst prom. 29/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009022265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^