B.S. Index van de afkondigingen van 7 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met en uitvoering van het Avenant, ondertekend te Brussel op 12 december 2008, bij de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijst type wet prom. 07/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belastingen inzake belasting naar het inkomen en naar het

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 26/05/2009 numac 2008011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 houdende een nieuwe regeling betreffende de niet-automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009000366 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding van medische deskundigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 07/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202772 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie gebruikte water verdeeld in de gemeente Gedinne

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031357 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009031373 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2009 pub. 26/06/2012 numac 2012031320 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 5 oktober 2000 inzake de vaststelling van de algemene voorwaarden tot samenwerking met de gemeenten die in aanmerking kunnen komen voor de driejarige ontwikkelingsdotatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de diversiteitsplannen en het diversiteitslabel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202320 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

bericht

type bericht prom. 07/05/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009018194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin type bericht prom. 07/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009018213 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

arrest

type arrest prom. 07/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Onteigeningsbesluit met het oog op de inplanting van de tramremise van de MIVB op de MARCONI-site, in 1180 Brussel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009031342 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/458 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 2008/293 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 april 2008 houdende opstelling van de lijst van tolken gebarentaal en van de lijst type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/05/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009031538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit 2006/1266 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het verlof wegens loopbaanonderbreking van het personeel van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/05/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009203423 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/05/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009203420 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 april 1999 tot uitvoering van de artikelen 38 en 39 van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inricht type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/05/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009203421 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende opheffing van het besluit van de Executieve van 18 maart 1992 houdende organisatie van het adviescomité voor het onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/05/2009 pub. 28/09/2009 numac 2009204167 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het niet-dringend ziekenvervoer type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/05/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203424 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van 9 februari 2006 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst voor personen met een handicap

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009031259 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de regels betreffende de verschillende vormen van financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de bouw, de uitbreiding, de v
^