B.S. Index van de afkondigingen van 20 mei 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen betreffende de werking van de Commissie tot regeling der prijzen en van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009021065 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Neufchâteau type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009009388 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Marche-en-Famenne type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009009389 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Brussel type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009009390 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Aarlen type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009202341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009003214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie als toezichthoudende instantie voor de federale maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202540 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van het intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken van elitesporters of begeleiders type ministerieel besluit prom. 20/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke tuchtraad betreffende taxichauffeurs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/05/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202662 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de tegemoetkomingsvoorwaarden van het Gewest in de vermindering van de rentelast voor de leningen toegekend door de plaatselijke besturen die een overeenkomst gesloten hebben met het Fonds ter reductie v

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/05/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009205534 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de stedenbouwkundige lasten bedoeld in artikel 128 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029506 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Adviescommissie inzake borstkankeropsporing

erratum

type erratum prom. 20/05/2009 pub. 22/02/2010 numac 2010200807 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de stedenbouwkundige lasten bedoeld in artikel 128 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium. - Erratum
^