B.S. Index van de afkondigingen van 28 mei 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/05/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203337 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vastlegging van gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203338 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009009407 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de werkgroep belast met de hervorming van de wetgeving van de erediensten en van de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009003219 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor het boekjaar 2009 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 8, 10° van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële inst type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009003218 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling voor het boekjaar 2009 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009031348 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009031516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een algemene subsidie van 1.330.093,20 euro aan de gemeente Elsene, in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid, voor het jaar 2009 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009031374 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 01 van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.273.449,60 euro aan de Brusselse gemeenten voor het jaar 2009 ter ondersteuning van de toepassing van de wet op de administratieve sancties in de gemeenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van Mevr. Geneviève Marie Raphaëlle Tassin, magistrate, als voorzitter van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031359 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031361 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer Laurent Daube, ingenieur, als lid van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031360 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van schone voertuigen in het wagenpark van de gewestelijke instanties type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009031352 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een milieuattest en -vergunning type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031363 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer Renaud Zauwen als lid van het Milieucollege

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 28/05/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009031332 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 30 maart 2004 met betrekking tot de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden op het gebied van

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de vast secretaris van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap

arrest

type arrest prom. 28/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009031404 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/620 van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling, bij wijze van overgangsmaatregel tot 30 september 2010, van de programmatie voor rustoorden type arrest prom. 28/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009031390 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 09/270 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2009. - Uittreksel type arrest prom. 28/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009031386 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/139 betreffende de erkenning van gespecialiseerde diensten op het gebied van toegang tot de maatschappelijke ruimte voor personen met een handicap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/05/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009031488 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/757 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de samenstelling van de stagecommissie binnen de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/05/2009 pub. 23/05/2011 numac 2010031025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit 2008/695 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het statuut van bepaalde categorieën personeelsleden van het door de Franse Gemeenschapscommissie ingerichte onderwijs, die noch onder de toepassing vallen van het type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009031387 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/176 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Di type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009031385 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/177 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/D van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juni 2000 betreffende de erkenning van de centra voor gespecialiseerde oriëntering en de type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009031382 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/608 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het deontologisch handvest en het activiteitenregister toepasbaar op de diensten « Espaces-Rencontres »

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/05/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203428 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 27 september 1995 over het recht op studietoelagen en het bedrag ervan type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/05/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009203427 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 22 december 1993 betreffende de benaming van de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde onderwijsinrichtingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/05/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203431 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 28 MEI 2009 - Besluit van de Regering betreffende de wijziging van het besluit van de Regering van 13 januari 2005 over het inzetten van de Adviesraad voor de bevordering van de gezondheid type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/05/2009 pub. 17/09/2009 numac 2009203940 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de attesten, bewijzen, brevetten, getuigschriften, diploma's en aanvullende diploma's die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde opleidingen bekrachtigen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203426 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 maart 2005 houdende vastlegging van de werkwijze van de jury's voor taalexamens en van de organisatie van de examens afgelegd voor deze examencommissies
^