B.S. Index van de afkondigingen van 29 mei 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma NV STERIA onder de benamingen « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvo type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma NV STESUD onder de benamingen « JITES I » en « JITES II », met de algemene erkenningsvoorwaar type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009203782 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlening van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijk verbruik bestemde water dat verdeeld wordt in de gemeente Bütgenbach, sectie Küchelscheid-Leykaul. - Addendum type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009024202 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese Milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009024201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese Milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009203705 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water verdeeld in de gemeente Bütgenbach, sectie Küchelscheid-Leykaul. - Addendum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009203796 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgen in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de uitbetalingregels voor het landbouwdeel van de steun uit het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de zonale busbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009035776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009035775 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009035773 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009035774 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035765 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere aanpassing van de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009035734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009035912 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vervangingen van korte afwezigheden type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009035910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035843 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft inhoudelijke en technische aanpassingen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009035868 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de herfinancieringsgarantie in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009035837 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2003 tot erkenning en subsidiëring van het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling VZW type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009035832 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanduiding van toezichthouder bij de DBFM-vennootschap in uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009035836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het statuut van de toezichthouder bij de DBFM-vennootschap in uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009035835 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de specifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de strategische adviesraad Vlaamse Onderwijsraad type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009035834 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vierde aanpassing van de overgangsaccreditaties van sommige hogeschoolopleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009035833 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van onroerende goederen die worden overgedragen van het Gemeenschapsonderwijs naar de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende sommige aspecten van de planbatenheffing type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035766 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzing van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009035689 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opheffing van de Watering van de Begijnebeek en Watering Het Kareelbos type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009035686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opheffing van de polder Mostaardpot en Fermerijbeemden type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009035698 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opheffing van de polder Niel-Wullebeek-Schelle type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035680 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.07 B van het programma GB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de syndicale werkzaamheden van de vakbondsafgevaardigden in het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 20/07/2009 numac 2009203239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009035639 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203660 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009035745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0137B type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035712 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap E type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009035763 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de concordantie van bijzondere bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg naar de categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009203711 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de functies, de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen in de Centra voor Basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het intern verzelfstandigd Vlaams Subsidie type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidieregeling voor de tijdelijke gelijkschakeling van dagen economische werkloosheid voor de berekening van de eindejaarspremie voor werknemers van de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Su

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/05/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de identificatie van onregelmatig verblijvende vreemdelingen type omzendbrief prom. 29/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de identificatie van onregelmatig verblijvende vreemdelingen. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 29/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009035753 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. - Erratum type erratum prom. 29/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009003233 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van het Directiecomité houdende oprichting en samenstelling van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst Financiën en waarbij aan deze personeelscomités sommige bevoegdheden inzake de loopbaan van het rijkspersoneel worden toevertr

arrest

type arrest prom. 29/05/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203432 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Viceminister-President betreffende de terugbetaling van de reiskosten voor pleeggezinnen
^