B.S. Index van de afkondigingen van 3 juni 2009

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009035869 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van de voedselkwaliteitsregeling « Belgian Controlled Veal » type ministerieel besluit prom. 03/06/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009024214 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanduiding van de activiteiten van publicitaire en commerciële ondernemingen die onderworpen zijn aan de vereenvoudigde procedure en waarvoor het milieu-effectenrapport wordt opgesteld door invulling van een modelformulier

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009027166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het heffen van belastingen en de toekenning van een premie inzake de uitbating van taxidiensten, het verhuren van voertuigen met chauffeur en collectieve taxidiensten type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2009 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffe type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009027165 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009202816 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 tot bepaling van de modaliteiten en voorwaarden voor de toekenning van de hulp die het Gewest verleent aan de scholen die een schoolreis over het thema v type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009202795 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verlening van de erkenning en toekenning van subsidies aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de vennootschappen met een maatschappelijk doel die actief zijn in de sector van het hergebruik type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202695 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de procedure en de termijnen voor de behandeling van de aanvragen tot hergebruik van overheidsinformatie, alsook het toezicht op de nakoming van de verplichtingen tot terinzagelegging van de administratie type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202814 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 waarbij de lijst van onroerende goederen wordt samengesteld zoals bedoeld in artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van d type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202679 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202784 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de procedure en de termijnen voor de verwerking van de aanvragen inzake het hergebruik van overheidsinformatie en de bewaking van de verplichtingen inzake de terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202654 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de "Commission wallonne de déplacements scolaires" type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202655 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Namen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202658 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202656 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Bergen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202657 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202659 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 24/06/2009 numac 2009202660 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Territoriale Commissie voor schoolverplaatsingen van Waals-Brabant

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202697 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief van de Waalse Regering voor de aankoop van kopieer- of drukpapier

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hog
^