B.S. Index van de afkondigingen van 9 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/06/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009000847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven. - Duitse vertaling type wet prom. 09/06/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009024269 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009022328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009000441 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW Greenpeace Belgium type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009009459 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 98 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden en tot type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009022331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 1985 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 23/03/2010 numac 2009022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/06/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van het bestek voor het veiligheidspersoneel type ministerieel besluit prom. 09/06/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009204352 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Luingne

erratum

type erratum prom. 09/06/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009000545 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten. - Erratum

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 09/06/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009002039 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Huishoudelijk reglement van de interdepartementale stagecommissie
^