B.S. Index van de afkondigingen van 19 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis type wet prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een gre type wet prom. 19/06/2009 pub. 03/08/2010 numac 2010000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een gre type wet prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instellling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensove type wet prom. 19/06/2009 pub. 22/10/2010 numac 2010000593 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in ondernemingen ontstaan ten gevolge van een grensover type wet prom. 19/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2008 houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne voor de uitwerking van brochures, de verbetering van zijn internetsite en de uitwerking van een specifieke rubr type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009202619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009202618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting, voor wat het Gentse havengebied betreft, van de bijzonder type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009202622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroep type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009202620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2008, gesloten in de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de col type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende h type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009011203 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot omzetting van de richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009202616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkliede type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake conventioneel bru type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de statuten v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009011284 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 50 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het afnemen van het taalexamen bedoeld in artikel 39/21 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden in het raam van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009202718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de textielnijverheid en het breiwerk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009203767 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 betreffende de erkenning en het statuut van de leersecretaris type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035882 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009035875 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de lijst van gemeenten in de zin van artikel 5.1.1, eerste lid, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009204313 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden tot toekenning van de subsidies en houdende de wijze van selectie, de duur en de evaluatie van kortdurende en langdurige time-outprogramma's type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009035909 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009035924 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009204270 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de "Master of Urban Studies" als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204317 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de derde graad of van een nieuw studiegebied van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de voorzieningen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009203695 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009035810 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage over ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid

bericht

type bericht prom. 19/06/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht. - Minimumbedrag van de middelen van bestaan waarover een vreemdeling moet beschikken die in België wenst te studeren tijdens het school- of academiejaar 2009-2010

document

type document prom. 19/06/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - SOLIRIS, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/06/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor gespecialiseerd onderwijs
^