B.S. Index van de afkondigingen van 30 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2009 pub. 08/03/2010 numac 2009015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : type wet prom. 30/06/2009 pub. 09/03/2010 numac 2009015101 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten :

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel type koninklijk besluit prom. 30/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009003250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2009 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te type koninklijk besluit prom. 30/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen type koninklijk besluit prom. 30/06/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2009 pub. 09/09/2009 numac 2009007175 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 30/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009204182 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de instelling voor schuldbemiddeling van het O.C.M.W. Raeren type ministerieel besluit prom. 30/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type ministerieel besluit prom. 30/06/2009 pub. 26/10/2010 numac 2010205445 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 30/06/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009007169 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot overdracht van een deel van de bevoegdheden van de Minister van Landsverdediging aan de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 30/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009204146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de bebouwingsvergunning type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009203304 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de ambtenaren van niveau 2+, 2 en 3 die bevoegd zijn voor de vaststelling van overtredingen van het decreet van 27 januari 1998 houdende instelling van een politie voor de bescherming van het gewestelijk o type besluit van de waalse regering prom. 30/06/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009203664 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan de publiekrechtelijke rechtspersonen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van stu

bericht

type bericht prom. 30/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009018274 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Specialisatie in de communautaire en collectieve benadering van de sociale actie » die ressorteert onder het hoger sociaal onderwijs van het kort type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029417 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Veiligheid van netwerken » die ressorteert onder het hoger technisch onderwijs van het korte type voor sociale promotie van stelsel 1

erratum

type erratum prom. 30/06/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204351 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de bebouwingsvergunning. - Errata

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 30/06/2009 pub. 17/08/2009 numac 2009009513 bron federale overheidsdienst justitie, vlaamse overheid, waalse overheidsdienst, ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest en ministerie van de duitstalige gemeenschap Huishoudelijk reglement van de Informatie en Overlegcommissie betreffende het samenwerkingsakkoord van 27 mei 2004 tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de er
^