B.S. Index van de afkondigingen van 3 juli 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009024244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2007 houdende de benoeming van de leden van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en de programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebb type koninklijk besluit prom. 03/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 03/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een personeelslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009024232 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2007 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenni type ministerieel besluit prom. 03/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009011321 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag en benoeming van een lid van dit comité

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035784 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteit type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009035754 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een indexeringsclausule in en tot andere wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 betreffende de wildbeheereenheden, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betr type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204321 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van taken van bepaalde sectorale fondsen aan de VZW Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot eigendomsoverdracht van de onroerende goederen van het voormalige Rijksinstituut voor Grondmechanica aan de Universiteit Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het krediet ingeschreven onder basisallocatie CB 0141 B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009035905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de preventieve schorsing en de tucht, alsmede omtrent het ontslag van sommige tijdelijke personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs en in de type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 30/09/2009 numac 2009035917 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een verlof voor het uitoefenen van een andere tewerkstelling voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009035802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de vaststelling van de spanning tussen de woningbehoefte en het bouwpotentieel type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009035952 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van een subsidie voor de optimalisering van de omkadering voor de leertijd in 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009035699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de gelijkebehandelingsbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 10/08/2009 numac 2009035732 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Overheidspersoneel type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009203686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 omtrent de evaluatie, maatregelen van orde en tucht in het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009035779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanwijzing van de adviesinstanties voor het watersysteem bij voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie ter uitvoering van het decreet grond- en pandenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009204592 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de inplanting van de installaties voor het vervoer van restgas door middel van een leiding tussen Zeebrugge en Gent van de NV Nationale Maatschappij der type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009204542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het vaderschapsverlof voor bepaalde personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding en tot wi type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 30/09/2009 numac 2009035918 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de prestatieregeling en de jaarlijkse verlofdagen en feestdagen van de personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie

document

type document prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035815 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203440 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203446 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Regeringsleden evenals betreffende de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap aangewezen om i type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203445 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan ambtenaren van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203443 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de Regering op wier instigatie de rechtsgedingen van de Duitstalige Gemeenschap gevoerd worden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203444 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de Kanselarij van de Regering bij de Minister-President type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203441 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 01/06/2011 numac 2011202110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan ambtenaren van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum

document

type document prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203442 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van Regering houdende regeling van de ondertekening van de rechtshandelingen van de Regering
^