B.S. Index van de afkondigingen van 12 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft type wet prom. 12/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203283 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof type wet prom. 12/07/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof. - Duitse vertaling type wet prom. 12/07/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009009551 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft type wet prom. 12/07/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat het invoeren van het alcoholslot betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 12/07/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 type wet prom. 12/07/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 12/07/2009 pub. 04/06/2015 numac 2015000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009024257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van diëtist type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009024260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009024259 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van diëtist type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake personen- en wegverv type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009011367 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de procedure tot erkenning van een pakket « Internet voor iedereen II » en houdende contro type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis, voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuursz type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009022469 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanwijzing van een lid van de Adviesraad van burgemeesters. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 10/11/2009 numac 2009000733 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek kader van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België » type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 21/08/2009 numac 2009000540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de « Koninklijke Belgische Brandweerfederatie - Franstalige en Duitstalige vleugel » en de « Brandweervereniging Vlaanderen » type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 18/05/2016 numac 2016000288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009003278 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake energie in uitvoering van het economische herstelplan type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009003276 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1989 tot vaststelling van de tarieven der retributies voor sommige prestaties, geleverd door de Dienst van de Zeevaartinspectie type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009022365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, met het oog op de optrekking voor het jaar 2009 van de jaarlijkse bijslag ten gunste van de rechtgevende type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009000494 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanwijzing van een lid van de Adviesraad van burgemeesters type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009000370 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek kader van de federale politie type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009000497 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 1 juni 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 28/07/2009 numac 2009009531 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2006 houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen binnen type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009202900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 14/08/2009 numac 2009202306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009009562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16bis, § 3, van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genom type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van helikopters type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009203052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het glasbedrij type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009202880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009003261 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven

erratum

type erratum prom. 12/07/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009205531 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. - Erratum type erratum prom. 12/07/2009 pub. 20/08/2009 numac 2009003308 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven. - Errata
^