B.S. Index van de afkondigingen van 29 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/08/2009 pub. 22/12/2009 numac 2009015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van het terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2009 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009203801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2003 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009203799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het g type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009024311 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de aanleg van een collector, de realisatie van een opvangkunstwerk en het verlenen van toegang tot de overstromingszone met als doel de afwatering stroomopwaarts van type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van de opleidingscursussen betreffende brevet I voor de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009024293 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrige type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 08/10/2009 numac 2009014246 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeenten Watermaal-Bosvoorde en Terhulpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 10/11/2009 numac 2009024406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2009 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van effectgerichte maatreg type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 21/03/2012 numac 2012000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot organisatie van de opleidingscursussen betreffende brevet I voor de operationele personeelsleden van de Civiele Bescherming. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 22/09/2009 numac 2009203800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2005 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking (1) type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009022441 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 09/09/2009 numac 2009022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2008 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van de maatregelen tot verminderingen van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische spe type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009203807 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren van de opzeggingstermijnen voor de ontslagen bejaarde werklieden die onder de toepassing vallen van de bepalingen van het koninkl type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009203806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen in Sint-Michiels en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (P.C. 111) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens econo type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009011391 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 11/09/2009 numac 2009003301 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de informatieverstrekking aan deposanten en beleggers type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 11/09/2009 numac 2009002062 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de gecertificeerde opleidingen type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009011385 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de openingsuren van de erkende ondernemingsloketten type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009018357 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 houdende benoeming van de gewone leden van de farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 15 op de spoorlijn 124, baanvak Ukkel-Nijvel, te Nijvel machtigt mits de inrichting van de bestaande gang onder de sporen ter hoogte van de overweg, de aanleg van een onderdoorgang die toelaat de Burle type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009022384 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009022434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 01/10/2014 numac 2014000727 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose. - Duitse vertaling
^