B.S. Index van de afkondigingen van 20 september 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Goederenvervoer over de weg. - Logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor het aanmaken van een post-test van communicatie en een studie over reclamemededelingen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie met toepassing van type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2008, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204527 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204523 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafname toegepast op de beschikbare middelen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid-Globaal Beheer met het oog op de financiering van het opleidingsfonds dienstencheques voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204526 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoe type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009203187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 12, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 34, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 4 type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009000549 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de baremische loopbaan van de hulpkrachten en arbeiders behorende tot het politiepersoneel type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor een opdracht van vertegenwoordiging van de verbruikersorganisaties in de adviesorganen die thema's behandelen welke onder type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009204507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het zilveren erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Private sociale organismen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009014304 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 47 op de spoorlijn 161, baanvak Brussel-Namen, te Lonzée machtigt mits de bouw van een overbrugging over de bestaande sporen en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor nodige percelen van alge type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009205326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 4.500 EUR aan de VZW "Link=Brussel", ter ondersteuning van de productie van pin's in het kader van een evenement dat de plaats en de rol van vaders in de opvoeding van kinderen op de voorgrond stel type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009205318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 500 EUR aan de VZW « La mouette Belgique », in het kader van de organisatie van conferenties en seminarie "Expériences de Cochem", over hoe een kind tegen het echtscheidingsconflict beschermd ka type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009205316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 27.000 EUR aan de stichting Child Focus, in het kader van het maken van een theatervoorstelling, een jeugdboek en een pedagogische brochure type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009205301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009204396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009000725 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de baremische loopbaan van de hulpkrachten en arbeiders behorende tot het politiepersoneel. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009204013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 19 mei 2009 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2010 en 25 december 2010 (1) type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009204519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009003392 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de onteigening van terreinen en gebouwen op het grondgebied van de gemeente Nijvel - 2e afdeling in opdracht van de Belgische Staat waarvoor de Regie der Gebouwen optreedt type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009203990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde gegevens die de afrekening moet bevatten welke bij elke definitieve betaling van het loon aan de werknemer overhandigd wordt type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009204390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009203999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1976 tot vaststelling van het aantal leden van de paritaire subcomités voor de handelsluchtvaart type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 30/09/2009 numac 2009022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorar type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 30/09/2009 numac 2009203997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009002074 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht De Post type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009003370 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 28/09/2009 numac 2009014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen en van het koninklijk beslui type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009003348 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2009 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de 200e verjaardag van de geboorte van Louis Braille type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009003368 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009003293 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomsten belastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009003360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 100 tot 102 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009204242 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009018369 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten en diens uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 05/10/2009 numac 2009022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor de type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009022389 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009022390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekk type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009204037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 september 1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009204066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 december 2007 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (1) type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009002063 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009203992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009204337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "Encare Kinderbijslag VZW" type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009203993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan, wat het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangin type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009203995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 06/10/2009 numac 2009024350 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

erratum

type erratum prom. 20/09/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009022513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type erratum prom. 20/09/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009022487 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van « Encare Kinderbijslag VZW ». - Erratum

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 20/09/2009 pub. 28/09/2009 numac 2009003350 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Poker », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 20/09/2009 pub. 19/11/2009 numac 2009003349 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 3000 for Life », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^