B.S. Index van de afkondigingen van 7 oktober 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 09/10/2009 numac 2009003383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 2004 houdende oprichting van de dienst « voorafgaande beslissingen in fiscale zaken » bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 28/10/2009 numac 2009024368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van diverse artikelen van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009204823 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de datum en de nadere regels van inwerkingtreding van artikel 70, 3°, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen worden vastgesteld type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het presentiegeld toe te kennen aan de voorzitters, leden en griffiers van de kamers van eerste aanleg en de kamers van beroep, bedoeld in artikel 144, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009022504 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding en het presentiegeld toe te kennen aan de auditeurs en de leden van de kamers van beroep, bedoeld in respectievelijk de artikelen 141, §§ 2 en 5, en 155, § 6, van de wet betr type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Itter en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoer type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit metaalbewerking, lassen, mechanische engineering en de productie van de uitrusting voor mechanisch glas, gelegen op het grondgebied van Montignies-sur-Sambre en die onder het Pa type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Charleroi en die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 04/11/2009 numac 2009204373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen (1) type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 10/11/2009 numac 2009000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 18/11/2009 numac 2009024393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 18/11/2009 numac 2009024394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage, voor het jaar 2009, aan de Stichting Kankerregister voor het verzamelen en registreren van gegevens over kanker in België type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 27/10/2009 numac 2009204730 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2009 betreffende de dekking van de werkingskosten van het Fonds voor arbeidsongevallen ter uitvoering van artikel 58quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de verminderde prestaties wegens medische redenen voor de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009024376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 12/10/2009 numac 2009000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009003380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot uitvoering van artikel 117bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009021104 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2006 houdende samenstelling van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 19/10/2009 numac 2009204329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 20/10/2009 numac 2009024370 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2009 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009012231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Herstal en die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorza type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 21/10/2009 numac 2009000541 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009011448 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 07/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 07/10/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009022490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2005 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 07/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009011449 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009029748 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de Jeugdhuizen en -centra

erratum

type erratum prom. 07/10/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009204877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 07/10/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009205422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum
^