B.S. Index van de afkondigingen van 28 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/10/2009 pub. 22/03/2010 numac 2009015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Peru inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 24 juni 2008 (2) type wet prom. 28/10/2009 pub. 04/02/2010 numac 2009015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Chili inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 december 2007

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/10/2009 pub. 05/05/2010 numac 2010024137 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Medisch Falen" type koninklijk besluit prom. 28/10/2009 pub. 07/12/2009 numac 2009205427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsris type koninklijk besluit prom. 28/10/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009024411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 28/10/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009024409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 28/10/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 28/10/2009 pub. 19/11/2009 numac 2009205015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de referteperiode en de wijze worden bepaald waarop het gemiddelde van de tijdens deze referteperiode tewerkgestelde werknemers wordt berekend met het oog op de inning, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 28/10/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009024399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het uitbreken van een griepepidemie of -pandemie, in uitvoering van artikel 2, § 2, van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van griepepidemie of -pandemie type koninklijk besluit prom. 28/10/2009 pub. 10/11/2009 numac 2009205013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2009 pub. 16/11/2009 numac 2009009788 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de aanduiding en vervanging van een effectief lid aangeduid door de Voorzitter van het Directiecomité teneinde te zetelen in de departementale stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van de niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 28/10/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009009755 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een Commissie tot Bescherming van de Maatschappij type ministerieel besluit prom. 28/10/2009 pub. 10/12/2009 numac 2009009822 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit bepalende de uitrusting en het materiaal dat ter beschikking gesteld wordt van de veiligheidsbeambten en de penitentiaire beambten van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 28/10/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009003413 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 28/10/2009 pub. 09/11/2009 numac 2009031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden bedreigd type ministerieel besluit prom. 28/10/2009 pub. 13/11/2009 numac 2009003406 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bepaling van het model der berichten en kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 93ter en 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de artikelen 433 en 435 van het Wetboek van de inkomstenbela type ministerieel besluit prom. 28/10/2009 pub. 13/11/2009 numac 2009003407 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bepaling van het modelbericht bedoeld in artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type ministerieel besluit prom. 28/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009024400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, die ten gevolge van een crisissituatie een wachtdienst dienen te verzekeren en/of onregelmatige prestaties dienen te leveren

erratum

type erratum prom. 28/10/2009 pub. 02/12/2009 numac 2009003440 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bepaling van het modelbericht bedoeld in artikel 210bis van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Erratum
^