B.S. Index van de afkondigingen van 29 oktober 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/10/2009 pub. 06/11/2009 numac 2009022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/10/2009 pub. 06/11/2009 numac 2009022518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009024401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie, die ten gevolge van een crisissituatie een wachtdienst dienen te verzekeren en/of onregelmatige prestaties dienen t type ministerieel besluit prom. 29/10/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010200626 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 09 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2009 pub. 13/11/2009 numac 2009031542 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap RWE Energy Belgium BVBA type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2009 pub. 13/11/2009 numac 2009031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vennootschap RWE Energy Belgium BVBA type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009031543 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24 april 2008 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elekt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2009 pub. 27/11/2009 numac 2009031560 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij het Belgisch Interventie en Restitutiebureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009031587 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de Voorzitter en de Vice-Voorzitter van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009031638 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 7A "Sippelberg" goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 maart 1969 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/10/2009 pub. 20/11/2009 numac 2009031552 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het Regionaal Comité van Advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2009 pub. 24/11/2009 numac 2009205360 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 tot wijziging van hoofdstuk II van titel III van boek II van deel I van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2009 pub. 23/11/2009 numac 2009027190 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de rechten te betalen inzake de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 houdende vaststelling van het schema en de toep type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2009 pub. 17/11/2009 numac 2009205130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen in de landbouw die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan de lokale en regionale omstandigheden en die door genetische erosie worden b type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2009 pub. 16/11/2009 numac 2009205129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende besluiten op zoötechnisch gebied type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2009 pub. 06/11/2009 numac 2009204966 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2009 pub. 09/11/2009 numac 2009204970 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp een aanvullende toelage van 0,125 euro genieten per uur gepresteerd in 2008 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2009 pub. 06/11/2009 numac 2009204967 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de vervoerprijzen te innen op het net van de openbare vervoermaatschappijen in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2009 pub. 06/11/2009 numac 2009204969 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 maart 2008 betreffende het beheer van de afval uit de gebruikelijke activiteit van de gezinnen en de dekking van de desbetreffende kosten type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2009 pub. 06/11/2009 numac 2009204968 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 26 november 1992 tot vaststelling van de formule en de modaliteiten voor de jaarlijkse aanpassing van de in het Waalse Gewest door de maatschappijen voor openb

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2009 pub. 20/01/2010 numac 2009029927 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009 betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009029886 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's Lands algemeen bestuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009029896 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2004 tot toekenning van een toelage voor de prestaties uitgevoerd buiten de normale werkuren aan bepaalde personeelsl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009029895 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009029897 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2009 pub. 18/12/2009 numac 2009029889 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan sommige leden van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en tot intrekking van die hoedanigheid aan ambtenaren die niet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/2009 pub. 16/12/2009 numac 2009029887 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/10/2009 pub. 08/03/2010 numac 2010031072 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/1031 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat het besluit wijzigt van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 februari 2002 houdende regeling inzake reiskosten

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/10/2009 pub. 18/01/2010 numac 2010200119 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een commissaris van de Regering bij het Belgisch Radio- en Televisiecentrum van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/10/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009205442 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 26 maart 1997 tot organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in afdelingen en departementen

lijst

type lijst prom. 29/10/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009011478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen
^