B.S. Index van de afkondigingen van 23 december 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type wet prom. 23/12/2009 pub. 15/02/2011 numac 2011000069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 23/12/2009 pub. 24/02/2010 numac 2010000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel. - Duitse vertaling type wet prom. 23/12/2009 pub. 04/02/2010 numac 2010003062 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 type wet prom. 23/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010003002 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende derde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 type wet prom. 23/12/2009 pub. 21/03/2011 numac 2011000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. - Duitse vertalin type wet prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 type wet prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid type wet prom. 23/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021134 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2009205845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van afdeling A en C van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 type koninklijk besluit prom. 23/12/2009 pub. 14/01/2010 numac 2009009855 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2010

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009035024 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van Quality Partner NV als controleorgaan biologische landbouw type ministerieel besluit prom. 23/12/2009 pub. 16/02/2010 numac 2010007029 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 23/12/2009 pub. 04/02/2010 numac 2010007047 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2009 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en die type ministerieel besluit prom. 23/12/2009 pub. 25/01/2010 numac 2010027007 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de type-modellen van huishoudelijk reglement en van overeenkomst voor de rusthuizen en rust- en verzorgingshuizen, de serviceflats en de dag- en/of avond- en/of nachtopvangcentra en de dagverzorgingscentra type ministerieel besluit prom. 23/12/2009 pub. 25/01/2010 numac 2010027005 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de gelijkstelling van de door buitendiensten verstrekte diensten met bestuurspersoneelskosten en voor de raming ervan in voltijdse equivalenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2009 pub. 25/01/2010 numac 2010027006 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten voor de gelijkstelling van de door buitendiensten verstrekte diensten met hotelpersoneelskosten en voor de raming ervan in voltijdse equivalenten type ministerieel besluit prom. 23/12/2009 pub. 25/01/2010 numac 2010027004 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de modaliteiten op grond waarvan een dagopvangdienst ook als avond- en/of nachtopvangdienst mag werken

programmawet

type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet type programmawet prom. 23/12/2009 pub. 19/05/2010 numac 2010000260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

document

type document prom. 23/12/2009 pub. 03/02/2010 numac 2010003008 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010

erratum

type erratum prom. 23/12/2009 pub. 25/06/2010 numac 2010003385 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet. - Erratum type erratum prom. 23/12/2009 pub. 26/01/2010 numac 2010003007 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2010. - Erratum
^