B.S. Index van de afkondigingen van 10 januari 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen type wet prom. 10/01/2010 pub. 27/10/2011 numac 2011000671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/01/2010 pub. 08/10/2010 numac 2010000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft type wet prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 02/02/2010 numac 2010018024 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de Commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 05/02/2010 numac 2010022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 11/02/2010 numac 2010024017 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden-artsen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 18/02/2010 numac 2010024013 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2009205992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 16/03/2010 numac 2009205987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, houdende een premie voor bepaa type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 23/03/2010 numac 2009205986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de tussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 12/04/2010 numac 2009205991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de tijdelijke crisismaatregelen met de oog op de aa type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 20/04/2010 numac 2009205988 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige b type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 15/01/2010 numac 2010003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010014013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige agenten van de spoorweginfrastructuurbeheerder die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorvervoer type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 15/01/2010 numac 2010003003 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulieren voor de toepassing van het specifieke belastingstelsel in het kader van de steun aan de landbouw als bedoeld in de artikelen 137 tot 141 van de programmawet van 23 december 2009 voor de aans type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 15/01/2010 numac 2010003012 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 18/01/2010 numac 2010003016 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 19/01/2010 numac 2010009031 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 20/01/2010 numac 2010003029 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 21/01/2010 numac 2010003025 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende startbanen in globale projecten in 2009, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 22/01/2010 numac 2010021005 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van de Beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid he type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 27/01/2010 numac 2010018026 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels inzake de erkenning en uitbating van grensinspectieposten type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 28/01/2010 numac 2010022071 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, f), 5°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 18/08/2014 numac 2014000513 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/01/2010 pub. 22/01/2010 numac 2010021006 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2009 tot verlenging van het mandaat van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »

erratum

type erratum prom. 10/01/2010 pub. 26/02/2010 numac 2010007078 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel. - Erratum type erratum prom. 10/01/2010 pub. 25/01/2010 numac 2010003035 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van de formulieren voor de toepassing van het specifieke belastingstelsel in het kader van de steun aan de landbouw als bedoeld in de artikelen 137 tot 141 van de programmawet van 23 december 2009 voor de a type erratum prom. 10/01/2010 pub. 07/05/2010 numac 2010003284 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Erratum
^